Det er vigtigt, at den løbende rapportering altid giver et korrekt og fyldestgørende billede af den faktiske udvikling i forhold til virksomhedens mål og budgetter. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen.

Mange har nu lavet budget for 2017, og måske er der planlagt nye produkter eller markeder eller måske ændringer i virksomhedens strategi. Dette er nok indarbejdet i budgettet, men er den løbende rapportering til ledelse og bestyrelse også tilpasset, så der bliver fulgt op på disse nye tiltag?

 

God rapportering øger kreditværdighed


Mange mindre virksomheder har gennem de seneste år oplevet, at det er svært at få bevilget kredit i banken eller blot at få forlænget den eksisterende kreditramme. Bankerne har i forlængelse af den økonomiske krise generelt været mere kritiske i deres kreditvurdering, og det har gjort det svært at få adgang til kapital. Men hvad skal der så til, for at banken åbner op for pengekassen?

 

SØRG FOR LØBENDE ORIENTERING AF DIN BANK

Jeg har talt med en del banker om, hvilke elementer, der indgår i deres kreditvurdering, herunder deres ønsker og krav til den løbende rapportering fra virksomheden. Først og fremmest sætter banken pris på en kontinuerlig orientering omkring den økonomiske udvikling, f.eks. i form af en kvartalsvis rapportering. Den løbende rapportering indgår hos de fleste banker som en væsentlig faktor i den samlede kreditvurdering af virksomheden.

 

HVAD SKAL BANKEN VIDE?

Vi anbefaler, at man som udgangspunkt giver banken den samme rapportering, som man giver bestyrelsen. Jeg har i et tidligere blog-indlæg “Keep it simple!” beskrevet hvilke elementer, der bør indgå i en god bestyrelsesrapportering. Udover information om den forventede likviditetsudvikling, så har flere banker understreget, at de lægger meget vægt på ledelsens kommentarer til rapporteringen.

Det gælder både den generelle beretning fra ledelsen, men også de specifikke kommentarer til de økonomiske resultater, herunder forklaringer på væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Som en bankdirektør udtrykker det: ”Tallene kan jo opgøres på mange måder, så derfor lægger vi altid stor vægt på direktionens orientering om virksomhedens situation og dens forventninger til fremtiden”.

 

GOD RAPPORTERING LETTER ADGANG TIL KAPITAL

Kvaliteten af den rapportering, som banken modtager fra SMV-virksomheder, er generelt ikke særlig høj. Når jeg har præsenteret banken for vores standard til rapportering, er deres vurdering, at kun 10-15% leverer en rapportering på dette niveau, mens resten leverer en dårligere kvalitet eller slet ingen!

Det betyder, at banken bruger unødvendig meget tid på at analysere det fremsendte materiale og ofte må henvende sig til virksomheden for at få supplerende oplysninger. Det er selvsagt ikke noget godt udgangspunkt, hvis virksomheden står med et kritisk behov for finansiering. En god, relevant og overskuelig rapportering vil lette bankens kreditvurdering, og kan dermed også lette adgangen til kapital.

5 råd om bestyrelsesrapportering

 

Board Report har i samarbejde med Teddy Wivel, en af landets førende eksperter i god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde, formuleret 5 råd om bestyrelsesrapportering.

 

DE 5 RÅD

Hvad er så en god bestyrelsesrapportering? Det er der reelt ikke ét svar på, da det bl.a. afhænger af virksomhedens type, kompleksitet og aktuelle situation. Helt overordnet så skal rapporteringen dog give bestyrelsen et godt overblik over virksomhedens udvikling, og dermed give bestyrelsen et klart og korrekt beslutningsgrundlag. De 5 generelle råd er:

  • Medtag den information, som er RELEVANT for netop din virksomhed
  • Præsenter informationen på en ENKEL og overskuelig måde
  • Sørg for at KOMMENTERE på de rapporterede data
  • Levér informationen RETTIDIGT med en fast struktur og kontinuitet
  • Vær omhyggelig med KVALITETEN af data

En uddybning af de 5 råd kan ses på www.boardreport.dk/bestyrelsesrapportering/

 

GOD RAPPORTERING SKABER VÆRDI

En struktureret og overskuelig rapportering til bestyrelsen medvirker til, at bestyrelsesmøderne bliver mere effektive. Der kan bruges mindre tid på kontrol og opfølgning og mere tid på strategi og det fremadrettede og værdiskabende arbejde.

Nyt år – Ny rapportering?

Det er vigtigt, at den løbende rapportering altid giver et korrekt og fyldestgørende billede af den faktiske udvikling i forhold til virksomhedens mål og budgetter. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen.

Mange har nu lavet budget for 2016, og måske er der planlagt nye produkter eller markeder eller måske ændringer i virksomhedens strategi. Dette er nok indarbejdet i budgettet, men er den løbende rapportering til ledelse og bestyrelse også tilpasset, så der bliver fulgt op på disse nye tiltag?

Board Report løsninger

Effektive bestyrelsesmøder

 

En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og eksterne interessenter, f.eks. banken. En god rapportering behøver ikke at fylde mere end 6-8 sider. Det vigtige er, at den indeholder de relevante informationer, og er opbygget på en enkel og struktureret måde.

Med Board Report www.boardreport.dk kan ledelsen på under 1 time lave en professionel bestyrelsesrapportering ved brug af ét enkelt system. Det betyder, at der kan allokeres mere tid til forretningen, men også at bestyrelsesmøderne bliver mere effektive med fokus på det fremadrettede og værdiskabende arbejde.

Overblik over nøgletallene

De fleste virksomheder har nogle få KPI’er, som giver en hurtig indikation af, om virksomheden er på rette spor. Det er vigtigt at få identificeret disse KPI’er, at få sat mål op for dem samt kontinuerligt at følge op på disse mål. Det giver typisk et godt visuelt overblik, at vise udviklingen i KPI’erne i grafiske diagrammer.

En god rapportering bør som minimum indeholde en ledelsesberetning samt de vigtigste hovedtal sammenholdt med budget. Men vigtigst er nok, at rapporteringen indeholder virksomhedens centrale KPI’er (nøgletal).

Rapportering i skyen

Med Board Report kan ledelsen hurtigt og nemt lave en professionel rapportering til bestyrelsen. Er du med i flere bestyrelser, som anvender Board Report, har du med dit login adgang til alle virksomhedernes rapportering, og har fordel af en ensartet struktur i rapporteringen.

Et af de vigtigste bestyrelsesdokumenter er den løbende rapportering fra direktionen. Denne kan udarbejdes og tilgås online med Board Reports cloud-baserede rapporteringsværktøj.

Overblik til ejerlederen

I entreprenørfirmaet Bang Nielsen A/S  giver den månedlige rapportering direktør og ejer John Bang et godt overblik over udviklingen i selskabet. Den grafiske illustration af udviklingen i bl.a. ordrebeholdning og likviditet giver på få sekunder et billede af, om virksomheden er på rette spor.

Selv om ejerlederen ofte kender sin virksomhed i detaljer, så giver en fast månedlig rapportering med fokus på udviklingen i de vigtigste nøgletal ejerlederen et godt overblik over virksomhedens tilstand.

Overskuelig rapportering

En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og bank. En god rapportering behøver kun at fylde 5-8 sider, hvis den indeholder de relevante informationer og er opbygget på en enkel og struktureret måde.

Med BoardReport kan ledelsen på under en time lave en professionel rapportering. Dermed bliver der mere tid til at fokusere på forretningen, og bestyrelsesmøderne bliver effektive med fokus på det fremadrettede og værdiskabende arbejde.

 

Rapportering i “skyen”

Se rapportering online for alle dine virksomheder når du vil og hvor du vil!

Cloud-løsninger er populære og flere og flere virksomheder vælger at bruge software, som ligger i ”skyen”. Det har mange fordele, bl.a. at du kan tilgå dine data fra både PC, tablet og smartphone når som helst og hvor som helst, hvis blot du har forbindelse til internettet.

 

DIGITALT RAPPORTERINGSVÆRKTØJ

Board Report tilbyder et cloud-baseret rapporteringsværktøj, der er udviklet til bestyrelsesrapportering, men som også er meget relevant i forhold til den daglige ledelse og banken. Med det enkle og intuitive værktøj kan ledelsen hurtigt lave en struktureret og overskuelig månedsrapport til bestyrelsen.

Bestyrelsen har mulighed for at tilgå månedsrapporten online, men kan naturligvis også få den tilsendt pr. mail som en PDF-fil. Virksomhedens bank og revisor kan med fordel også tildeles en online-adgang til rapporterne. Værktøjet er nemt at bruge, og er især velegnet til små og mellemstore virksomheder.

 

ÉT LOGIN TIL ALLE DINE RAPPORTER

Board Reports digitale løsning giver en række fordele, bl.a. at man med et enkelt login har adgang til foregående måneders rapportering. Arbejder du i flere bestyrelser, der anvender Board Report, kan du se alle virksomhedernes rapportering via dit login, og dermed få fordel af en ensartet rapporteringsstruktur på tværs af din bestyrelsesportefølje.

Du kan læse mere om løsningen på www.boardreport.dk.